Introducción

Förord
Denna bok är avsedd att ligga till grund för en nybörjarkurs i spanska i radio hösten 1950 och våren 1951. Vid utarbetandet av denna kurs har författaren försökt att avpassa texternas innehåll för en vuxen lyssnarkrets. För att redan från början göra lyssarna förtrogna med vardagsmässigt talspråk har han i stor utsträckning lätit texterna få formen av dialoger. Författaren har försökt hålla sig inom gränserna för det centrala ördförrådet. I den första avdelningen av kursen förekommer nästan uteslutande sådana ord, som finns upptagna i hans «Centrala ordförrådet i spanskan». I den andra avdelningen, som är utformad som en resa till Spanien, har styckenas natur gjort det nödvändigt att avända en del ord som är nyttiga för en turist att känna till, trots att de egentligen är mindre centrala. Av grammatiken har medtagits endast det viktigaste av formläran och syntasxen.
För att bereda kursdeltagarna möjlighet att öva in det spanska uttalet utöver den övning som ges i radiolektionerna, har Radiotjänst låtit tala in samtliga texstycken i denna nybörjakurs på grammofonskivor. Dessa kan köpas i varje grammofonaffär till ett pris av 52 kr. (inclusive förvaringspärm).
Rösterna som vi hör på grammofonskivarna tillhör Irma Blom, Leonor Iñiguez, Maria Teresa Sjöholm (1918-2016), Ernesto Cereceda 1, Fernando Nordbeck 2 och Carlos Sánchez Pachón.

Este libro pretende ser la base de un curso de iniciación a la radio en español en el otoño de 1950 y la primavera de 1951. Al preparar este curso, el autor ha tratado de adaptar el contenido de los textos para una audiencia adulta. Para familiarizar a los oyentes con el lenguaje hablado cotidiano desde el principio, en gran medida ha permitido que los textos adopten la forma de diálogos. El autor ha tratado de mantenerse dentro de los límites del archipiélago central. En la primera sección del curso hay casi exclusivamente este tipo de palabras, que se incluyen en su «Vocabulario central en español». En el segundo apartado, que está diseñado como un viaje a España, la naturaleza de los párrafos ha obligado a utilizar algunas palabras que son útiles para que un turista las conozca, aunque en realidad son menos centrales. De la gramática sólo se han incluido las más importantes de la teoría de la forma y la síntesis.
Para dar a los participantes del curso la oportunidad de practicar la pronunciación en español además del ejercicio dado en las lecciones de radio, Radiotjänst ha hecho que todos los textos de este curso para principiantes se reproduzcan en discos de gramófono. Estos se pueden comprar en todas las tiendas de gramófonos a un precio de SEK 52. (incluido el aglutinante de almacenamiento).
Las voces que escuchamos en los discos de gramófono pertenecen a Irma Blom, Leonor Iñiguez, Maria Teresa Sjöholm (1918-2016), Ernesto Cereceda 1, Fernando Nordbeck 2 y Carlos Sánchez Pachón.

Forma de uso
Denna grammofonkurs har utarbetats som ett komplement till radiokursen LÄR ER SPANSKA hösten 1950 och våren 1951, men den kan givetvis också användas som spansk nybörjakurs helt oboeroende av radioundersvisningen.

Este curso de gramófono ha sido preparado como complemento del curso de radio APRENDE ESPAÑOL en el otoño de 1950 y la primavera de 1951, pero por supuesto también puede usarse como un curso de español para principiantes completamente independiente de la enseñanza de la radio.

Börja
alltid arbetet med att lyssna igenom ett textstycke på skivan ett par gånger. Tag inte mer än ett stycke åt gången och följ noga med boken. Mumla helst med svagt så snart ni börjar fa nagot grepp om uttalet. Liksom man lär sig en melodi fortare om man gnolar med, lär man sig det främmande uttalet fortare genom att följa med i texten med svaga talrörelser.

Empezar
siempre el trabajo de escuchar un fragmento de texto en el disco un par de veces. No tome más de una pieza a la vez y siga el libro cuidadosamente. Preferiblemente murmura débilmente tan pronto como empieces a controlar la pronunciación. Así como aprendes una melodía más rápido si la masticas, aprendes la pronunciación extranjera más rápido siguiendo el texto con movimientos débiles del habla.

Läsa texten själv
kan ni knappast ännu efter några genomgångar. Gör i alla fall ett försök, men bli inte nedslagen av att ni är osäker pa sa manga detaljer, utan markera allt som ni är oviss om uttalet av, och koncentrera vid nära uppspelning uppmärksamheten på dessa detaljer.

apenas se puede todavía después de algunas revisiones. En cualquier caso, intente, pero no se desanime por el hecho de que no está seguro de tantos detalles, pero marque todo lo que no esté seguro de la pronunciación y concéntrese en estos detalles en un juego cerrado.

Föstår Ni
i detalj innehållet i texten? Kontrollera för säkerhets skull detta innan ni går vidare, och sla i ordlistan upp betydelsen av obekanta ord.

en detalle contienen en el texto? Por seguridad, verifique esto antes de continuar y busque en el diccionario el significado de las palabras desconocidas.

Den egentliga inlärningen
av texten börjar nu som först. Spela upp stycket mening för mening och säg efter. Försök att härma de infödda uppläsarna på skivan sa nära ni kan. Det gäller att efterapa inte bara de enskilsda ljden utan också tomfallet. Kanske tycker ni att visa tonfall ibland later löjliga eller tillgjorda. De gör de inte för en spanjor. Försök därför att övervinna sådana känslomässiga invändningar och härma spanjorerna så exakt som möjligt.

del texto ahora comienza como primero. Juega la pieza frase por frase y busca. Trate de imitar a los hablantes nativos en el disco lo más cerca que pueda. Es importante imitar no solo los sonidos individuales sino también el vacío. Tal vez pienses que mostrar tonos a veces parece ridículo o artificial. no sirven para un español. Por lo tanto, trate de superar objeciones tan torpes e imite a los españoles con la mayor precisión posible.

Upprepa
denna övning ett par gånger, men sluta sa anart ni känner er trött och märker att koncentrationen brister. Under sadana föhallanden har ni mindre utbyte av det nedlagda arbetet. Manga anser det föderlaktigt om man kan…. sig till att go upp en halvtimme tidigare pa mornarna och ta en me… arbetet börjar. Utvioldad av nattens sömn absorberat man lättare det … spraket.

haz este ejercicio un par de veces, pero deja de decir lo contrario, te sientes cansado y notas que te falta concentración. En tales circunstancias, tiene menos intercambio por el trabajo realizado. Mucha gente lo considera paternal si se puede…. levantarse media hora antes por la mañana y tomar un empo… empieza el trabajo. Violado por el sueño de la noche, el lenguaje se absorbe más fácilmente.

Studera tillsammans
me nagon, sa nar ni sannolikt bättre resultat. Det är lättare att jämföra någon annäs uttal men de inföddas än att h¨ra hur man själv läser i jämforelse med skivorna. Är ni ett par stycken, kan ni alltså hjälpa varandra med att korrigera uttalet.

con alguien, por lo que probablemente obtenga mejores resultados. Es más fácil comparar la pronunciación de otra persona pero son nativos que escuchar cómo se lee en comparación con los registros. Si sois una pareja, podéis ayudaros mutuamente a corregir la pronunciación.

Att lyssna utan bok
blir nästa stadium. Förvissa er om att ni uppfattar hela texten utan förlaga, och spela upp den mening för mening och säg efter utan att se i boken. I det fall då texterna består av frågor och svar, spela fragan, lyft upp nalen och försök att besvara frågan själv innan ni går vidare. För att kontrollera att ni förstår texten utan att läsa i boken, sätt ner nalen på mafa pa nagra olika ställen pa skivan, spela en mening eller två och översätt till svenska.

se convierte en la siguiente etapa. Asegúrate de que entiendes todo el texto sin modelo, y reprodúcelo oración por oración y dilo sin mirar en el libro. En el caso de que los textos consistan en preguntas y respuestas, reproduzca la pregunta, levante la escobilla de goma e intente responder la pregunta usted mismo antes de continuar. Para verificar que comprende el texto sin leer el libro, coloque la aguja en el mapa en diferentes lugares del disco, reproduzca una oración o dos y traduzca a Swan.

Diktamensövningar
är en mer avancerad form av övningar som man lämpligen spar till sist. Skriv ner texten efter skivans diktamen. Spela några ord eller en sats at gangen och skriv ner vad ni hör för att sedan kollationera stavningen med textboken.

es una forma de ejercicio más avanzada que preferiblemente te ahorras al final. Escriba el texto después del dictado del disco. Juega unas pocas palabras o una oración a la vez y escribe lo que escuchas y luego coteja la ortografía con el libro de texto.

Helst varje dag
bör ni ägna en stund at språkstudierna. En kvart varje dag ger bättre resultat än ett par timmar en gång i veckan. Spela styckerna om och om igen tills ni kan texten utantill och med rätt uttal och tonfall. Läs i anslutning till varje texstycke de grammatikasnitt som hänvisas till i grammatikanvisningarna på sid. 198 i boken.

deberías pasar algún tiempo estudiando el idioma. Un cuarto cada día da mejores resultados que un par de horas una vez a la semana. Toca las piezas una y otra vez hasta que sepas el texto sin rellenos y con la pronunciación y el tono correctos. En relación con cada fragmento de texto, lea las secciones gramaticales a las que se hace referencia en las instrucciones gramaticales de la página. 198 en el libro.

  1. Spansk handelskorrespondens / av Max Gorosch, Nils Stedt, Ernesto F. Cereceda. Stockholm: Almqvist. & Wiksell, 1953 Svenska 126 s.
  2. Fue vicecónsul honorario en Estocolmo, pero dimitió en marzo de 1931 a causa de sus enfrentamientos con Carlos Oroz. Tuvo familia en el Penedés durante la Guerra Civil